Hóa Chất công nghiệp

Thiết bị viễn thông

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Hải Yến
Tổng Giám Đốc
091 491 7560 - 098 328 1606

Hà Thanh Lương
P. Tổng Giám Đốc - 091 320 9786

Hóa chất cơ bản

Xút lỏng NaOH
Xút lỏng NaOH
Xút lỏng NaOH
Xút lỏng NaOH
Methanol
Methanol
Methanol
Methanol
Methanol
Methanol
Axit clohydric
Axit clohydric
Axit clohydric
Axit clohydric
Axit clohydric
Axit clohydric
Acid sunfuric
Acid sunfuric
Acid sunfuric
Acid sunfuric